Engstreams personuppgiftspolicy

Personuppgifter som samlas in av Engstream

I samband med att du kontaktar mig/Engstream och lämnar dina personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt gällande lagstiftning och Engstreams riktlinjer för dataskydd.

Nedan beskrivs de olika situationer när dina personuppgifter behandlas av Engstream. Varje behandling är unik och Engstream använder enbart dina personuppgifter för detta eller dessa ändamål.

Kontaktinformation

När du kontaktar Engstream behöver du ange dina kontaktuppgifter så att Engstream kan återkomma till dig, normalt anger du din e-post och/eller ditt telefonnummer. Det är frivilligt att lämna ditt namn, det viktiga är att vi får en kontaktyta att nå dig. Dessa uppgifter kan finnas lagrade under en begränsad tid i Engstreams e-posthanteringssystem och/eller telefonsystem.

Köp av tjänster eller produkter

Genom att köpa tjänster eller produkter av Engstream behövs vissa personuppgifter för att kunna fakturera dig som kund. Ifall du önskar avstå att lämna ut dessa uppgifter behöver den ekonomiska transaktionen ske på annat vis, exempelvis kontant betalning. Uppgifter kopplade till fakturering lagras som minst i sju år (utifrån krav genom bokföringslagen).

Fotografering och fotografier

Ett fotografi kan idag anses vara en personuppgift. Fotografier tagna av Engstream vid uttalad fotografering kan komma att lagras under lång tid, såvida ni som kund inte efterfrågar mer specifik tidsbegränsad lagring.

Engstreams kommunikationskanaler

Engstream publicerar information i olika kanaler, till exempel på egen webbplats och i sociala medier. Där publiceras text och bild som har ett nyhetsvärde för Engstreams verksamhet och annan information och bilder som informerar om Engstreams verksamhet. Genom att anlita Engstream samtycker du till att låta fotografierna användas till dessa ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och Engstream kommer då att vidta rimliga åtgärder för att ta bort publiceringen av dina personuppgifter. Notera här att Engstream aldrig kan garantera att alla personuppgifter om dig raderas på ställen Engstream inte rår över, till exempel hos tredje part som har använt Engstreams information vidare (exempelvis om någon har kopierat material från någon av Engstreams publika kanaler).

Cookies

När du använder Engstreams webbplats lagras så kallade cookies på din dator. Den information som lagras är om din användning av webbplatsen, till exempel från vilken annan webbplats du som besökare kommer ifrån (så kallad referrer). Syftet är att förbättra din användarupplevelse som besökare så att vi kan anpassa kommunikationen till dig.  Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion, IP-adress och dylikt. Cookies innehåller inte uppgifter som till exempel namn, personnummer eller e-postadress, och kan således inte kopplas till dig som individ.

Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra det i inställningarna för din webbläsare så att den inte tillåter cookies.

Engstreams riktlinjer för dataskydd

Engstreams riktlinjer för dataskydd reglerar hur Engstream hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen* (även kallad GDPR) när du besöker Engstreams webbsidor, Engstreams studio och på annat sätt är i kontakt med Engstream.

Genom att lämna dina personuppgifter till Engstream bekräftar du att du har tagit del av och godkänt dessa riktlinjer.

Nedan beskriver vi de principer våra riktlinjer för dataskydd bygger på när Engstream behandlar dina personuppgifter.

Rättvist

Dina personuppgifter kommer att hanteras på ett rättvist sätt där dina rättigheter står i fokus.

Ändamålsenligt

Dina personuppgifter samlas in för specifika och lagliga ändamål och dina personuppgifter kommer endast att användas till de ändamål de har samlats in för.

Transparent

Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter Engstream har sparade om dig.

Lagligt

Insamlandet av dina personuppgifter ska ske på en laglig grund, det vill säga antingen via samtycke, ett avtal mellan oss, laglig grund eller vid en intresseavvägning.

Minimering av data

Insamlingen sker endast för de personuppgifter som är relevanta och behövs för respektive behandling.

Korrekt

Personuppgifter som samlas in ska vara korrekta och när det är möjligt helt uppdaterade. De insamlade personuppgifterna baseras på de uppgifter du lämnar vid registreringen och beroende på vilken personuppgiftsbehandling som avses så kan de inlämnade personuppgifterna granskas för att säkerställa din identitet. Du kan när som helst vidta rättelse av dina personuppgifter, till exempel vid namnbyte, adressändring m m.

Tidsbegränsat

Personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för ändamålet som de har samlats in för.

Så kontaktar du oss

Personuppgiftsansvarig är Oscar Engström/Engstream och du når oss på company@engstream.se eller telefonnummer 070 350 67 01. Du är välkommen att kontakta Engstream om du vill veta mer om hur Engstream behandlar dina personuppgifter, önskar rättelse, vill bli raderad eller vill få veta vilka personuppgifter Engstream har sparade om dig.

Du har alltid rätt att inge klagomål om du anser att vi inte hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande regelverk. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)